o Kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Sebastian Rudnicki zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach:

  • o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;
  • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Komornik wykonuje orzeczenia na podstawie wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego. W zakres działań komornika wchodzą: sprawy egzekucyjne, zabezpieczanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, egzekucja roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, windykacja należności, sprzedaż praw majątkowych, licytacje nieruchomości i ruchomości, licytacje komornicze mienia dłużników, wykonywanie eksmisji a także czynności poszukiwanie majątku dłużników, zajęcia wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, praw majątkowych, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz zajęcia wierzytelności na wniosek wierzyciela, sporządzanie protokołu stanu faktycznego.

Nasza Kancelaria komornicza posiada rozwinięty system informatyczny umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych i uzyskiwanie odpowiedzi – w szczególności – e-sąd EPU, BEL, ZUS, CEPIK, CEIGD, EKW elektroniczne księgi wieczyste oraz OGNIVO..